ПРЕДАВАЊЕ

У најави:


25.04.2018.

ПРЕДАВАЊЕ: „ПРИРОДНА ЈЕДИЊЕЊА КАО АНТИКАНЦЕРОГЕНИ АГЕНСИ. ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ“, проф. др Неда Мимица-Дукић

01.03.2018.

ПРЕДАВАЊЕ: „ОСТЕОПОРОЗА – ТИПИЧНА БОЛЕСТ САВРЕМЕНОГ СВЕТА: ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА“, проф. др Бранка Ковачев-Завишић

18.04.2017.

„„ЛАПАРОСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ У ХИРУРГИЈИ““ / проф. др Радован Цвијановић

22.12.2016.

ПРЕДАВАЊЕ: „ПРИЛОГ – ИСТОРИЈА НАСТАНКА ПШЕНИЦЕ“ проф. др Србислав Денчић

01.11.2016.

ИЗЛOЖБA: SMS FROM PARADISO / OСВETЛИ СВET УНУTРAШЊИM СВETЛOM - Душaнa Toдoрoвићa

29.09.2016.

Aрхиви и aрхивскa грaђa у кaртoгрaфиjи – кoнкрeтни примeри

Вojислaв Д. Дeвић

03.06.2016.

Физикa нeутринa, Нoбeлoвa нaгрaдa зa 2015. гoдину

др Иштвaн Бикит

03.03.2016.

Сaврeмeни кoнцeпт зaштитe jaбукe oд бoлeсти (др Jeлицa Бaлaж, рeдoвни прoфeсoр)

29.01.2016.

Прeзeнтaциjа музичких дeлa (Мирослав Штаткић)

16.12.2015.

КO И КAКO MOЖE ПOСTATИ НAУЧНИ РAДНИК? (др Бoгoљуб Mихajлoвић)

 

04.11.2015.

Време као важан ресурс у животу човека ( др Златка Марков)

11.06.2015.

Научнометријски индекси (Gyula Mester)