КОНКУРС

На основу члана 6. Правилника о годишњим наградама за животно дело и Одлуци са LIV-тe седнице Управног одбора одржане 15.03.2024. године, Управни одбор Удружења УУННВ у Новом Саду расписује за 2024. годину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО


Награда за ЖИВОТНО ДЕЛО се додељује из следећих научних поља:

  • Прородно-математичкe наукe (једна награда)
  • Техничкe наукe (једна награда)
  • Биотехнолошке науке (једна награда)
  • Медицинскe наукe и спорт (једна награда)
  • Друштвено-хуманистичкe наукe и уметност (једна награда)

Позивамо вас да узмете активно учешће по расписаном КОНКУРСУ и благовремено доставите потребну документацију за предложеног кандидата дату у члану 10., Правилника о годишњим наградама за животно дело Удружења УУННВ у Новом Саду. Наставно-научна већа факултета и виших школа, односно органи управљања самосталних научних института подносе пријаве на КОНКУРС за једног кандидата за научна поља за која су акредитована са образложењем за награду. Приликом подношења пријаве на Конкурс потребно je тачно навести за којe научно поље се предлаже кандидат. Предлог кандидата од стране предлагача мора да садржи образложење за коју област се кандидат предлаже, с' тим да је такав предлог утемељен на важећој класификацији научих поља и доприносу развоју те области на факултету.

Пријаве за КОНКУРС (попуњене према Упутству за писање Конкурсног материјала за награду за Животно дело за 2024.-ту годину) од стране предлагача достављају се на руке председници УУННВ проф. Др Маријани Ачански:и електронски на е-маил: Проф. др Маријана Ачански macanski@tf.uns.ac.rs, 064 144 6856, или Проф. др Миодраг Злоколица mzlokolica@gmail.com 063 861 0770

Конкурс је отворен од 1.04 до 15.05.2024. године.

С поштовањем, Председник Управног одбора Удружења Проф. др Маријана Ачански

ДОКУМЕНТА:

  • ИНФОРМАЦИЈЕ-ОТВАРАЊЕ КОНКУРСА
  • ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА
  • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
  • УПУТСТВО