КОНКУРС

МАТЕРИЈАЛ КОНКУРСА

Биотехнолошке науке
- Институт за низијско шумарство
- Институт за ратарство и повртарство НС

Друштвено хуманистичке науке и уметност
- Академија уметности

Медицинске науке и спорт
- Медицински факултет НС

Природно-математичке науке
- ПМФ природноматематичке науке

Техничке науке
- ФТН- Факултет техничких наука
- Грађевински факултет

ИНФОРМАЦИЈА О КОНКУРСУ УУННВ 2019
Конкурс за награду за Ж.Д. УУННВ 2019На основу члана 6. Правилника о годишњим наградама за животнодело и Одлуци са XLIII седнице Управног одбора одржане 19.03.2019. године, Управни одбор Удружења УУННВ у Новом Саду расписује за 2019. годину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО


Награда за ЖИВОТНО ДЕЛО се додељује из следећих научних поља:

  • Прородно-математичкe наукe (једна награда)
  • Техничкe наукe (једна награда)
  • Биотехнолошке науке (једна награда)
  • Медицинскe наукe и спорт (једна награда)
  • Друштвено-хуманистичкe наукe и уметност (једна награда)

Позивамо вас да узмете активно учешће по расписаном КОНКУРСУ и благовремено доставите потребну документацију за предложеног кандидата дату у члану 10., Правилника о годишњим наградама за животно дело Удружења УУННВ у Новом Саду.

Наставно-научна већа факултета и виших школа, односно органи управљања самосталних научних института подносе пријаве на КОНКУРС за једног кандидата за научна поља за која су акредитована са образложењем за награду. Приликом подношења пријаве на Конкурс потребно je тачно навести за којe научно поље се предлаже кандидат.

Предлог кандидата од стране предлагача мора да садржи образложење за коју област се кандидат предлаже, с¢ тим да је такав предлог утемељен на важећој класификацији научих поља и доприносу развоју те области на факултету.

Пријаве за КОНКУРС (попуњене према Упутству за писање Конкурсног материјала за награду за Животно дело за 2019.-ту годину) од стране предлагача достављају се на адресу: Удружењe универзитетских наставника и научника Војводине y Новом Саду, ЦЕНТАР ЗА СПОРТ, Др Васе Савића бр. 3, (канцеларија бр. 2, приземље) и електронски на е-маил: Проф. др Маријана Ачански macanski@tf.uns.ac.rs, 064 144 6856, и Проф. др Миодраг Злоколица mzlokolica@gmail.com063 861 0770

Конкурс је отворен од 1.04 до 15.05.2019. године..

С поштовањем, Председник Управног одбора Удружења Проф. др Маријана Ачански

ДОКУМЕНТА:

  • ИНФОРМАЦИЈЕ-ОТВАРАЊЕ КОНКУРСА
  • ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА
  • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
  • ОБРАЗАЦ Ж.Д.